Monday, April 18, 2011

Nicole Richie going to the gym April 12,2011

Love that white Balenciaga!!!